ONLINE COURSES (start: 2017)

201617_M3150 - run September

04 Sept 2017 - 16 Feb 2018

(6 ECTS - UWS programme)

201617_M1457

04 Sept 2017 - 12 Jan 2018

(5 ECTS - ES programme)

201617_M3143

04 Sept 2017 - 12 Jan 2018

(no ECTS)

201617_M1259

04 Sept 2017 - 12 Jan 2018

(ECTS pending - WM programme)

201617_M1132

 04 Sept 2017 - 12 Jan 2018

 (5 ECTS UWS Programme)

201617_M3064

04 Sept 2017 - 12 Jan 2018

(ECTS pending - WM programme)

 201617_M1071

4 Sept 2017 - 12 Jan 2018

(5 ECTS - ES Programme)

201617_M3144

18 Sept 2017 - 11 Dec 2017

(no ECTS - WSE programme)

201617_M3100

22 Sept 2017 - 23 Feb 2018

(no ECTS - UWS programme)

201617_M2600

08 May 2017 - 08 Sept 2017

(5 ECTS - UWS programme)

201617_M2143

 08 May 2017 -  08 Sept 2017

(5 ECTS - ES programme)

201617_M1070

08 May 2017 - 08 Sept 2017

(5 ECTS - UWS programme)

201617_M2350

08 May 2017 - 08 Sept 2017

(3 ECTS - UWS programme)

201617_M1274

09 Jan 2017 - 12 May 2017

(5 ECTS - UWS programme)

201617_M3115

09 Jan 2017 - 12 May 2017

(5 ECTS - UWS programme)